Kraft
Deadlift
3-3-3-3-3
WoD
5 min EMOTM
15 Air Squats
Max rep DU

5 min EMOTM
20 butterfly sit ups
Max rep walking lunges

Postet eure Scores in den Kommentaren!